Warunki najmu

WARUNKI WYNAJMU

Zasady wynajmu obowiązujące w firmie Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego BIMARENT:

 

Niezbędne dokumenty jeżeli klientem jest firma:

dokument nadania NIP,

dokument nadania REGON,

dokument poświadczający wpis do ewidencji,

upoważnienie do odbioru ze swojej firmy,

kaucja w odpowiedniej wysokości.

 

Niezbędne dokumenty dla klientów indywidualnych:

dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem,

kaucja w odpowiedniej wysokości.

 

Warunki umowy najmu:

Tytułem zabezpieczenia płatności należnego czynszu oraz pokrycie ewentualnych szkód w przedmiocie najmu, Wynajmujący przy podpisaniu niniejszej umowy pobiera od Najemcy kaucję.

Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot najmu sprawny i będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą, jak również nie będzie przedmiotu najmu oddawać w podnajem osobom trzecim.

Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny - z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.

Najemca ma obowiązek uzupełnienia paliwa w wynajętym sprzęcie na własny koszt a w przypadku braków w stanach paliwa Wynajmujący obciąży kosztami przywrócenia stanów z chwili najmu.

Koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca chyba że umowa stanowi inaczej.

Najemca zobowiązany jest natychmiast informować Wynajmującego o miejscu użytkowania lub przechowywania przedmiotu najmu, a Wynajmujący zastrzega sobie prawo każdorazowego dostępu do tego miejsca.

Najemca odpowiada za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od Wynajmującego do chwili zwrotu, poświadczonego pokwitowaniem Wynajmującego.

Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia za wysokość powstałej szkody z otrzymanej kaucji.

Odpowiedzialność, o której mowa w pkt. wyżej nie dotyczy normalnego zużycia przedmiotu najmu, będącego wynikiem jego prawidłowego użytkowania.

Jeżeli Najemca zalega z płatnością czynszu przez okres co najmniej jednego miesiąca, Wynajmujący ma prawo rozwiązać tę umowę ze skutkiem natychmiastowym, obciążyć odsetkami i żądać niezwłocznego wydania przedmiotu najmu.

W razie nie dokonania przez Najemcę zwrotu przedmiotu najmu w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zawiadomienia, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę jego równowartością ale nie mniej niż wartością księgową. Maszyny nie są ubezpieczone od kradzieży i uszkodzeń u Najemcy.

Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za faktyczny okres najmu - według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego, obowiązujących w dacie zawarcia umowy.

W przypadku, gdy okres najmu jest dłuższy niż jeden miesiąc, Wynajmujący może podzielić okres rozliczeniowy fakturami wystawianymi co dwa tygodnie.

Wynajmujący ma prawo odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku niedotrzymania warunków najmu przez Najemcę, przekroczenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu lub złego zabezpieczenia przed kradzieżą.

Wynajmujący gwarantuje stały poziom cen przez trzy miesiące od daty podpisania umowy. Po tym okresie wynajmujący zastrzega sobie prawo do renegocjacji cen.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Wynajmującego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i używanie danych osobowych umieszczonych na umowie dla celów ewidencji klientów